نوشته‌ها

فرایند تحلیل آباکوس

فرایند تحلیل با آباکوس

فرایند تحلیل با آباکوس

در این آموزش قصد دارم تا فرایند تحلیل با آباکوس را خدمت شما همراهان گرامی شرح دهیم و معرفی نمایم، با ما همراه باشید.

در شاخه های مختلف مهندسی ،روش های برای حل مسئله وجود دارد . یکی از وجوه اشتراک کلیه تحلیل های مهندسی ،فرایند منطقی حل مسئله و تفسیر نتایج حاصله میباشد،که تحلیل توسط نرم افزار آباکوس نیز یکی از انها میباشد. فرایند تحلیل کامل از ۳ مرحله تشکیل شده است که به این ترتیب میباشد: پیش پردازش ، شبیح سازی ، پس پردازش

پیش پردازش

مرحله پیش پردازش در نرم افزار آباکوس  یا نرم افزار های دیگر انجام میشود. در مرحله پیش پردازش مدل مسئله بر اساس فیزیک آن ایجاد میشود، برای ساخت مدل میتوان به دوصورت عمل کرد.

۱-ساخت مدل در ماژول SKETCH اباکوس

۲-ساخت مدل در نرم افزار های CAD و وارد کردن ان در نرم افزار آباکوس

در مرحله پیش پردازش میبایست مراحل زیر را صورت گیرد:

  • ایجاد مدل هندسی
  • مش بندی
  • تعریف نوع تحلیل
  • تعریف خواص هندسی و مواد المان ها
  • بارگذاری
  • اعمال شرایط مرزی

خروجی این مرحله فایل ورودی تحلیل آباکوس میباشد.

شبیح سازی

پس از ایجاد فایل ورودی، مدل مسئله اماده تحلیل توسط کد های حل گر موجود در آباکوس میشود. در مرحله شبیح سازی ، مدل مسئله که توسط فایل ورودی تعریف شده است، به وسیله کد های حل گر تحلیل میشود و نتایج مورد نیاز کاربر در فایل های خروجی ذخیره میگردد. یکی از مهمترین فایل های خروجی حل ، فایل پایگاه داده خروجی میباشد که بسیاری از نتایج خروجی تحلیل، در ان ذخیره میشود.

برخی از نتایج خروجی متداول در تحلیل های سازه ای ، جابجای ، تنش و کرنش میباشند. این مرحله از فرایند بسته به پیچیدگی مسئله میتواند از چند ثانیه تا چندین روز به طول بی انجامد.

پس پردازش

مرحله اخر از فرایند تحلیل کامل یک مسئله ، مرحله پس پردازش میباشد،در این مرحله پس از اتمام مراحل حل و ذخیره سازی ان ، مدل اماده اجرای پس پردازش میباشد. درواقع مرحله پس پردازش مرحله مشاهده نتایج میباشد، که میتوان از محیط visualization یا نرم افزار ABAQUSE/VIEWER استفاده کرد.